Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:technical:vs:mysql_master_slave
# На мастере меняем пароль пользователю
ALTER USER 'repl'@'91.194.2.2' IDENTIFIED BY 'Passw0rd';
FLUSH PRIVILEGES;

# Или добавляем пользователя

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'91.194.2.2' IDENTIFIED BY 'Passw0rd';
FLUSH PRIVILEGES;

# Смотрим состояние мастера
mysql> show master status;
+------------------+----------+--------------+------------------+-----------------------------------------------+
| File       | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set               |
+------------------+----------+--------------+------------------+-----------------------------------------------+
| mysql-bin.000006 | 1540536 |       |         | 1b81016e-7a4d-11ea-9347-fa163e39dbb5:1-312618 |
+------------------+----------+--------------+------------------+-----------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


# На SLAVE
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='MASTER_IP', MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='Passw0rd', MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.000006', MASTER_LOG_POS = 1540536;

START SLAVE;
wiki/technical/vs/mysql_master_slave.txt · Последнее изменение: 2022/07/14 23:02 — Diman

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki